Credits

Special thanks to: Eugene Byrganov, Steve Van Osdell, Janko Stamenovic', Victor Kolossov, Walter Kondrashov, Alexander Smundak, Vadim Burtyansky, Mikhail Barbanel, Alexey Golovin, Dmitry Repkin, Dmitry Kirsanov, Alex Povolotsky, Kirill Shirokov, German Myzovsky, Leonid Pauzner, Andreas Bohne, Vladimir Fedorchuk, Ivan Krishnan, Denis Zabiyako, Bertrand Meyer.